Oproep onafhankelijke leden raad van bestuur

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) zoekt enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurders (m/v/x) om te zetelen in zijn raad van bestuur.


Het VFL is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000. Dit is zijn missie:

Het VFL draagt via een geïntegreerd letterenbeleid zorg voor een dynamisch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Het wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland. Samenwerking met sterke partners, in het letterenveld én over beleidsdomeinen heen en met respect voor de eigenheid van elke speler, is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Diversiteit, kwaliteit en professionaliteit vormen de basis voor een beleid dat gericht is op het stimuleren van ondernemerschap, internationale ambitie en duurzaamheid.


Het VFL is gevestigd in huis De Lente, Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Berchem. Meer informatie is te vinden op www.vfl.be

 

Het VFL is op zoek naar 4 onafhankelijke bestuurders die over één of meerdere van de hieronder opgesomde competenties beschikken en zich onafhankelijk kunnen opstellen. 
Opdrachten

Conform het decreet deugdelijk bestuur bestaat de raad van bestuur uit elf leden, onder wie vier onafhankelijke leden en zeven leden die werden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Daarnaast wonen de regeringscommissaris, de voorzitter van het Beslissingscollege en de algemeen directeur de bestuursvergaderingen bij.

De raad van bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met het dagelijks bestuur en de directeur, het algemeen beleid van het VFL bepaalt. De raad van bestuur neemt alle beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie en haar doelstellingen te garanderen en de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid uit te voeren.

De raad van bestuur vergaderde in de afgelopen jaren ongeveer 8 à 10 keer per jaar.


Profiel

Onafhankelijke bestuurders moeten een algemene deskundigheid hebben inzake bestuur en een specifieke deskundigheid met betrekking tot de inhoudelijke doelstellingen en de beleidsdomeinen waarin het VFL actief is. Er wordt verwacht dat bestuurders interesse hebben voor de literaire wereld, het boekenvak en de culturele wereld, en de Vlaamse en internationale beleidscontext, en dat ze bovendien beschikken over een relevant professioneel netwerk.

 

Het VFL wil zijn raad van bestuur inhoudelijk versterken met expertise en knowhow die complementair, verrijkend en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden.

 

Daarom wordt aan de kandidaten gevraagd om deskundigheid in een of meerdere van onderstaande domeinen aan te tonen:

 • auteurschap (zowel artistiek-creatieve context, als sociaaleconomische en auteursrechtelijke materies);
 • literair vertalen of vertaalwetenschap;
 • verscheidenheid van auteurs en lezers  (generatieoverschrijdend, man/vrouw, diverse socioculturele en/of etnische achtergronden);
 • uitgeverswereld (economische complexiteit van het boekenvak);
 • communicatie, publiekswerking, marketing en onderzoek en het aanspreken van zeer verscheiden doelgroepen in de samenleving;
 • vertegenwoordiging vanuit de academische wereld (letteren of humane wetenschappen);
 • cultuurmanagement in een complexe organisatie met zeer diverse stakeholders en belangen;
 • financieel management in een overheidscontext;
 • Vlaams-Nederlandse samenwerking;
 • literair middenveld: organisaties en manifestaties
 • leesbevordering;
 • bibliotheeksector;
 • buitenlandbeleid en Europese context.


Voorwaarden

 • Enthousiast zijn over de missie en doelstellingen van het VFL en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een organisatie die, samen met de sector, voor grote uitdagingen staat.

  Het gaat onder meer over: ontlezing van de samenleving, zwak verdienmodel van auteurs en vertalers, noodzaak aan meer diversiteit en inclusie op alle niveaus van letteren- en boekenvak, stagnerende tot krimpende boekenmarkt, digitalisering, regionale spreiding van literaire activiteiten.

 • Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezigheid op de vergaderingen van de raad van bestuur en een degelijke voorbereiding van die vergaderingen.

  De vergaderingen vinden plaats in Berchem, op het VFL-kantoor. De vergaderdata en het aanvangsuur worden in gemeenschappelijk overleg binnen de raad van bestuur vastgelegd, telkens voor aanvang van een nieuw werkjaar.

 • De leden ontvangen een vergoeding van € 100 per effectief bijgewoonde vergadering en een forfaitaire onkostenvergoeding van € 20 per maand. De verplaatsingskosten worden terugbetaald op basis van het tarief dat geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. Bestuurders worden ook gedekt door een verzekering met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.


Onafhankelijkheid

De kandidaten voor de functie van onafhankelijke bestuurder dienen onafhankelijk te zijn ten aanzien van de overheid, de beroepsverenigingen en het VFL. Deze onafhankelijkheid wordt aan de volgende criteria getoetst:

 

1. geen vertegenwoordiger, werknemer of bestuurslid zijn van een door het VFL gesteunde beroepsvereniging;

 

2. gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan een kandidatuur geen deel hebben uitgemaakt van het coördinatorenoverleg en/of de directie van het VFL;

 

3. in het voorbije boekjaar geen significante zakelijke relatie hebben gehad met het VFL of een commerciële opdracht hebben vervuld voor het VFL, waarvoor minstens een openbare aanbesteding noodzakelijk was. Dit geldt als natuurlijke persoon, maar ook als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die wel een dergelijke relatie onderhoudt met het VFL;

 

4. in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe bedrijfsrevisor van het VFL;

 

5. geen echtgenoot, samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in het VFL als lid van het coördinatorenoverleg of dagelijks bestuur zetelen, of die zich in een van de andere in de punten 1) tot 5) beschreven gevallen bevinden;

 

6. gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen functie van kabinetslid van een Vlaamse minister hebben uitgeoefend;

 

Voor kandidaat-bestuurders geldt bovendien dat een mandaat statutair onverenigbaar is met:

 • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
 • het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht de vereniging valt;
 • het statuut van personeelslid van de vereniging of van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid;
 • het lidmaatschap van de raad van bestuur is ten slotte ook onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via openbare verkiezing toegankelijk is.


Selectie

Rekening houdend met de toepasselijke onafhankelijkheidsvoorwaarden, de relevante ervaring en motivatie zal de raad van bestuur een shortlist van twee kandidaten voorbereiden per in te vullen mandaat vanonafhankelijk bestuurder. Deze shortlist wordt vervolgens door de raad van bestuur voorgelegd aan de Vlaamse Regering, die de definitieve keuze maakt uit de acht kandidaten. De Vlaamse Regering benoemt hen op basis van de door de raad van bestuur vooraf bepaalde vereisten op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de genderverhouding in de raad van bestuur.


Verwacht wordt dat de procedure in de loop van oktober 2018 wordt afgerond. 


Kandidaatstelling

Hebt u interesse in deze oproep, stuur dan uw cv, een ondertekende verklaring op eer dat u voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden, een overzicht van uw andere lopende mandaten en activiteiten en een begeleidende motivatiebrief naar de raad van bestuur (voorzitter@vfl.be, t.a.v. bestuur VFL: kandidaat raad van bestuur). Uw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 19 oktober 2018. Hebt u vragen over de procedure, dan kunt u contact opnemen met Koen Van Bockstal, directeur van het VFL (koen.vanbockstal@vfl.be).

gepubliceerd op: 2018-09-28

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen